Duruan Wansheng Food Machinery Factory, Pengjiang District, Jiangmen City

Automatic biscuit factory machine