Duruan Wansheng Food Machinery Factory, Pengjiang District, Jiangmen City

Fully automatic sealing machine