Duruan Wansheng Food Machinery Factory, Pengjiang District, Jiangmen City

One meter rice cake machine